Plasma_52_breeze_icons

Breeze icon theme

Breeze icon theme